Inschrijven


Opgelet: Hét CVO is gesloten van maandag 2 april tot en met zondag 15 april.

Het centrumreglement geeft een gedetailleerde beschrijving van de werking en de afspraken binnen hét CVO. Hieronder vind je alvast een beknopte beschrijving van enkele belangrijke thema's:

 • Inschrijven via de secretariaten of via de website
 • Cursusgeld
 • Toelatingsvoorwaarden
 • Opleidingscheques
 • Vrijstelling van inschrijvingsgeld
 • Aanwezigheden
 • Betaald educatief verlof
 • Evaluatie
 • Veiligheid
 • Verzekering
 • Vakanties en vrije dagen
 • Centrum- en evaluatiereglement

Inschrijven via de secretariaten of via de website

 • Campus Fortstraat Oudenaarde
  • Van maandag t.e.m. donderdag doorlopend van 13u tot 20u; op vrijdag van 13u tot 16u
 • Campus Vangrootenbruel Ronse
  • Maandag, dinsdag en donderdag van 18u tot 20u
 • Campus Westerlaan Waregem
  • elke donderdag, 18u tot 20u
 • Campus Ninovestraat Ronse (enkel inschrijvingen zorgkunde)
  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u30 tot 12u30

Voor bepaalde cursussen kan er online voor-ingeschreven worden (zie knop links bovenaan op de startpagina). De inschrijving is definitief wanneer de betaling van het inschrijvingsgeld binnen de 7 dagen is uitgevoerd.

Cursusgeld

Het inschrijvingsgeld is berekend aan € 1,50 per geplande lestijd* (NT2: € 0,60). Ook bij laattijdige inschrijving wordt het volledige inschrijvingsgeld aangerekend. Jouw inschrijving is geldig zodra je het inschrijvingsgeld betaald hebt. Je kan enkel betalen met Bancontact/Maestro op de secretariaten in Oudenaarde, Ronse en Waregem.

Van zodra de opleiding gestart is, wordt het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald.
Bij de inschrijving kan je meteen - indien van toepassing - het handboek, de syllabus, de toegang tot de elektronische leeromgeving e.d.m.. Jouw leraar kan je de syllabus of het handboek niet overhandigen vooraleer jouw betaling in orde is. Aangekochte handboeken of cursusmaterialen worden niet teruggenomen als je de opleiding stopt.
In de cursussen waar grondstoffen verwerkt worden, kunnen, samen met het inschrijvingsgeld, verbruiksgoederen aangerekend worden. Indien je een werkstuk wilt vervaardigen voor jezelf moet je een werkaanvraag indienen. Jouw leraar zal jou hierover meer uitleg geven.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent of 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. (schoolattest als bewijs).
De inschrijvings- en specifieke toelatingsvoorwaarden worden verder beschreven in het centrumreglement.

Opleidingscheques

Je kan het cursusgeld (inschrijvingsgeld, handboek, syllabus, verbruiksgoederen) van bepaalde opleidingen of modules ook geheel of gedeeltelijk betalen met opleidingscheques. De recentste regeling en voorwaarden worden beschreven op  www.vdab.be/opleidingscheques. Indien je werknemer bent, vraag je deze aan bij de VDAB. Dit kan je doen in de plaatselijke werkwinkel, op de website  of op het nummer 0800 30 700. Je bestelt cheques voor het volledige bedrag. Opgelet: de cheques moeten besteld zijn uiterlijk twee maanden na de start van de opleiding. De uitgever van de cheques (Accor) stuurt je een rekening voor de helft van het aangevraagde bedrag aan cheques; pas nadat je deze rekening betaald hebt ontvang je de opleidingscheques per post. Dit kan een paar weken duren.

Indien je bij de inschrijving de cheques nog niet in jouw bezit hebt, vragen wij je het cursusgeld te betalen aan het CVO. Je kunt later de opleidingscheques afgeven en wij betalen je het te veel betaalde bedrag zo snel mogelijk terug.
Wie geen diploma secundair onderwijs heeft kan de terugbetaling van de persoonlijke bijdrage aanvragen via http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers3.shtml.

Wij kunnen geen geld teruggeven op opleidingscheques en aanvaarden bijgevolg enkel cheques voor het exacte bedrag of voor een kleiner bedrag. In dat laatste geval betaal je het tekort met bancontact of per overschrijving.

Meer informatie over opleidingscheques voor zelfstandigen en vrije beroepen vind je op www.beaweb.be

Vrijstelling van inschrijvingsgeld

De volgende cursisten genieten vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld mits zij een attest ter staving voorleggen dat op de dag van inschrijving niet ouder is dan een maand:

 • zij die ingeschreven zijn voor een opleiding in het studiegebied algemene vorming;
 • zij die ingeschreven zijn voor de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting;
 • zij die op het moment van hun inschrijving materiële hulp genieten zoals bedoeld in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen;
 • zij die op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van de voormelde categorieën;
 • zij die op het moment van hun inschrijving als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen. Gedetineerden die thuis verblijven met een elektronische enkelband komen niet in aanmerking voor een vrijstelling van inschrijvingsgeld;
 • zij die een inburgeringscontract hebben ondertekend (en dus een inburgeringstraject volgen), zij die reeds een inburgeringsattest of EVC-attest behaald hebben, zijn vrijgesteld van het betalen van inschrijvingsgeld voor een opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1, Nederlands tweede taal richtgraad 2 en Latijns schrift;
 • zij die op het moment van hun inschrijving nog niet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (= maximum 15 jaar oud zijn en nog geen twee jaar secundair onderwijs genoten of nog geen 16 jaar oud zijn);
 • zij die op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de VDAB erkend traject naar Werk;
 • de niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden die op het moment van hun inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven;

De volgende cursisten betalen een verminderd inschrijvingsgeld van € 0,60 per lestijd:

 • cursisten die ingeschreven zijn voor een opleiding in het studiegebied NT2.

De volgende cursisten betalen een verminderd inschrijvingsgeld van € 0,30 per lestijd. Het betreft cursisten die op het moment van hun inschrijving:

 • een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor andere opleidingen dan die uit de studiegebieden algemene vorming, NT2 opleiding NT2 richtgraad 1 en 2 als inburgeraar, NT2 als cursist secundair onderwijs of ten laste zijn van die categorieën;
 • in het bezit zijn van een van de volgende attesten of ten laste zijn van voormelde categorieën:
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
  • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
  • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt.
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen;
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten.
  • gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding  uit een leergebied van de basiseducatie gevolgd hebben - in een CBE of in een CVO - gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs. Deze vrijstelling wordt toegepast voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar. Een cursist die zich tijdens het betrokken schooljaar inschrijft voor verschillende modules wordt bij inschrijving voor elk van deze modules gedeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld.

Alle aanvragen voor vrijstelling moeten gestaafd worden met een attest waarvan de datum niet meer dan één maand afwijkt van de inschrijvingsdatum. Het attest van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is onbeperkt geldig. Het attest van de VDAB staat automatisch klaar op de VDAB-site “Mijn loopbaan” als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link ‘Aanvraag CVO-attest’ op de startpagina van ‘Mijn loopbaan’(http://vdab.be/mijnloopbaan). Je kan daar een deels ingevuld attest printen. Je vult enkel nog aan met de naam van de opleiding en ondertekent het attest.

Voor personen met een handicap vervalt het recht op vermindering van inschrijvingsgeld op het ogenblik dat zij de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) bereikt hebben.

Indien je op het ogenblik van uw inschrijving het vrijstellingsattest niet kunt indienen vragen wij je het volledige bedrag te betalen. Als je het geldige attest later indient betalen wij je het te veel betaalde bedrag terug.

De overheid heeft een Vademecum over vrijstellingsattesten van inschrijvingsgeld. Het doel van het vademecum is op een gestructureerde wijze een overzicht te geven van de vrijstellingsattesten die kunnen gebruikt worden als wettiging van de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Alle informatie is hier terug te vinden.

Aanwezigheden

De leraren registreren elke les de aanwezigheden. Om als cursist ingeschreven te blijven moet je regelmatig aanwezig zijn. Daarom vragen wij je de voorziene afwezigheden vooraf te melden aan jouw leraar. Indien je langer dan twee lessen afwezig bent is het aangewezen dat je een wettiging indient.

Als de leraar afwezig is proberen wij je, in de mate van het mogelijke, hiervan te verwittigen. Indien je bij inschrijving jouw GSM nummer opgeeft verwittigen wij je per SMS. De lessen die wegvallen wegens ziekte van de leraar worden niet ingehaald. Wij proberen in vervanging te voorzien, maar dat kan enkel als de behandelende arts een ziekteverlof van minstens 10 dagen voorschrijft.

Betaald educatief verlof

Het educatief verlof is een bevoegdheid van de federale overheid. Indien je gebruik wenst te maken van betaald educatief verlof (kredieturen) vermeld je dit bij inschrijving. Je krijgt binnen de 30 dagen het getuigschrift van regelmatige inschrijving, dat je aan jouw werkgever overhandigt. Op het einde van elk trimester en op het einde van de cursus kan je op het secretariaat uw getuigschrift van nauwgezetheid afhalen. Dit getuigschrift bezorg je  zo snel mogelijk aan jouw werkgever.
Per trimester mag je maximaal 10% ongewettigd afwezig zijn om van betaald educatief verlof te kunnen genieten.

Bij de formule 'gecombineerd leren' geven enkel de contacturen - verplichte aanwezigheden op de school - recht op betaald educatief verlof. Indien er voor het schooljaar minstens 32 contacturen voorzien zijn is er voor die uren recht op betaald educatief verlof. Enkel de contacturen mogen als aanwezige lesuren geattesteerd worden. Het vrijblijvend ter beschikking stellen van een 'openleercentrum' kan niet leiden tot een verhoging van het aantal uren betaald educatief verlof.

Let wel: je  overhandigt aan jouw werkgever steeds het originele getuigschrift (geen fotokopie).

Meer info:

Evaluatie

In hét CVO De Vlaamse Ardennen kan je officiële studiebewijzen behalen. Daarvoor moet je natuurlijk slagen voor de evaluatie. Ook om in te schrijven voor een verdere module moet je geslaagd zijn.

Voor het secundair volwassenenonderwijs zijn er per module verschillende evaluatiemomenten voorzien.

De evaluatievormen zijn afgestemd op de te beoordelen competenties, zoals mondeling en/of schriftelijk, eindevaluatie, gespreide evaluatie en/of permanente evaluatie. De beoordelingscriteria worden afgeleid uit de doelstellingen en leerinhouden van de leerplannen.

Een eindevaluatie is de beoordeling van het niveau van de cursist op het einde van een opleiding of van een opleidingsonderdeel door een momentopname waarbij alle competenties getoetst worden.

Gespreide evaluatie is het resultaat van de regelmatige beoordeling van de studieprestaties op verschillende tijdstippen tijdens de opleidingsperiode. De beoordeling telt mee voor de eindevaluatie. De evaluatie gebeurt aan de hand van verschillende observaties, toetsen en/of opdrachten en een eindevaluatie.

Permanente evaluatie is het resultaat van de continue beoordeling van de studieprestaties en –progressie. Hier wordt niet enkel het product geëvalueerd, maar ook het procesverloop. Het betreft dus een evaluatie op verschillende tijdstippen waarbij kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes worden getoetst in praktische oefeningen en toepassingen. De evaluatie gebeurt aan de hand van observaties, opdrachten en/of toetsen.

De lesgever informeert je bij de start van de module over de evaluatievormen en over de beoordelingscriteria.

Het centrum volgt onderstaande evaluatiesystemen:

 • Gespreide evaluatie:
  • studiegebieden Aanvullende Algemene vorming, Administratie, Algemene personenzorg, Bedrijfsbeheer, Europese hoofdtalen RG 1 en 2, Europese neventalen RG1 en 2, Europese talen RG 3 en 4, Oosterse talen, ICT-technieken, Informatie- en communicatietechnologie, Nederlands tweede taal RG 1 en 2, Nederlands tweede taal RG3 en 4 en Slavische talen.
 • Permanente evaluatie:
  • studiegebieden Afwerking bouw, Ambachtelijke accessoires, Auto,  Huishoudelijk koken,  Koeling en warmte,  Lassen, Mechanica-elektriciteit, Mode (maatwerk en realisaties),  Ruwbouw en Schrijnwerkerij.
Voor de specifieke lerarenopleiding gelden volgende regels: op het einde van elk semester is er een eindevaluatieperiode voorzien. Voor het semester september-januari is dit de maand januari, voor het semester februari-juni is dit de maand juni.
De evaluatiemethode in de specifieke lerarenopleiding wordt beschreven in het evaluatiereglement.

Veiligheid

Brandveiligheid
Iedereen dient de voorschriften in verband met brandveiligheid strikt na te leven. Raadpleeg de richtlijnen die uithangen in de klassen, gangen en werkplaatsen. Volg de aangeduide ontruimingswegen, ook bij ontruimingsoefeningen.

Parkeermogelijkheden
Houd de toegangswegen tot de gebouwen vrij voor hulpdiensten. Parkeren op de schooldomeinen is enkel toegestaan op de voorziene parkings.

Werkplaatsen
Een strikte naleving van het werkplaatsreglement is essentieel voor jouw eigen veiligheid en die van jouw leraar en medecursisten. Dit reglement is in elke werkplaats op een zichtbare plaats aangebracht.

Diefstal / Verlies / Schade
Het CVO is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van voorwerpen, materiaal, materieel en voertuigen die toebehoren aan cursisten of derden, zelfs niet bij didactisch gebruik.

Verzekering

Alle cursisten zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij een ongeval op school of op weg naar of van de school en bij reglementair aangevraagde uitstappen. Let wel: wie niet in orde is met het inschrijvingsgeld is niet regelmatig ingeschreven, en bijgevolg niet verzekerd! Alle ongevallen die in aanmerking komen moeten onmiddellijk gemeld worden aan het secretariaat. Vergoeding van materiële schade, van welke aard ook, is steeds uitgesloten.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018

 • Schoolvakanties
  • Herfstvakantie: van maandag 30.10.2017 tot en met zondag 05.11.2017
  • Kerstvakantie: van maandag 25.12.2017 tot en met zondag 07.01.2018
  • Krokusvakantie: van maandag 12.02.2018 tot en met zondag 18.02.2018
  • Paasvakantie: van maandag 02.04.2018 tot en met zondag 15.04.2018
 • Officiële en reglementaire feestdagen
  • Wapenstilstand: zaterdag 11.11.2017
  • Feest van de arbeid: dinsdag 01.05.2018
  • Hemelvaart: van donderdag 10.05.2018 tot en met vrijdag 11.05.2018
  • Pinkstermaandag: maandag 21.05.2018
 • Facultatieve vrije dag
  • Maandag 30 april 2018

Op de officiële en reglementaire feestdagen is er geen les. Deze lessen worden niet ingehaald.

Centrum- en evaluatiereglement 2017-2018

Door in te schrijven voor een cursus of opleiding verklaar je je akkoord met het centrum- en evaluatiereglement.

Download hier het centrumreglement 2017-2018.


NIEUWS

20-04-2018

De inschrijvingen 18-19 starten op 15 mei

lees meer...
23-01-2018

Reactie tegen de sluiting van Agentschap Integratie en Inburgering (AII),loket Ronse

lees meer...
22-12-2017

Onze beste wensen voor 2018

lees meer...
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel

HÉT CVO op SOCIALE MEDIA

© copyright hét cvo!
website by Delta Solutions
Share
Share