Lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding  of SLO biedt cursisten een pedagogische en onderwijskundige vorming. Zij richt zich voornamelijk tot mensen die willen lesgeven in het secundair onderwijs, maar ook in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs kunnen onze cursisten terecht.

Bovendien worden de cursisten voorbereid op leidinggevende functies in het bedrijfsleven of in openbare diensten. Bedrijven zoeken voortdurend mensen met sterke communicatievaardigheden die hun collega'’s bijscholen. Spreken voor een groep en een presentatie kunnen voorbereiden zijn vaardigheden die in de specifieke lerarenopleiding aan bod komen.

Je kan de De SLO volgen indien je reeds een (vak)inhoudelijke opleiding en/of de nodige beroepservaring verworven hebt. Op basis van jouw diploma(’'s) al dan niet aangevuld met je beroepservaring zal bepaald worden welke vakken je kan onderwijzen.

Verder op deze pagina vind je al heel wat praktische info over de opleiding maar kom zeker eens langs naar één van onze infosessies voor een uitgebreide presentatie van onze specifieke lerarenopleiding.

KOM LANGS OP ONZE INFOMOMENTEN: semester 2 schooljaar 2018-2019

 • woensdag 9 januari om 19u in de Fortstraat 47 te 9700 Oudenaarde
 • donderdag 24 januari om 19u in de Fortstraat 47 te 9700 Oudenaarde

Indien je graag aanwezig bent tijdens één van deze sessies dan kan je hiervoor inschrijven via deze link: http://www.hetcvo.be/infosessieSLO

Kan je een bepaalde sessie niet meer selecteren dan betekent dit dat de sessie op die datum volzet is.

De lessen starten in de week van 4 februari 2019.

Dé specifieke lerarenopleiding

 

De opleiding

Vanaf 1 september 2007 is de lerarenopleiding grondig hervormd en bestaan er nog slechts twee soorten lerarenopleidingen: de geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) en de specifieke lerarenopleiding (SLO). De SLO voor het volwassenenonderwijs kwam in plaats van de GPB-opleiding (= Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid) en de nog vroegere D-cursus.

Of je afgestudeerd bent aan een hogeschool, een universiteit of in het volwassenenonderwijs, maakt geen enkel onderscheid uit. Voor alle lerarenopleidingen bestaat namelijk nog slechts één beroepstitel: het diploma van leraar. Alle lerarenopleidingen secundair onderwijs baseren zich daarbij op dezelfde set basiscompetenties. Die beschrijven de kennis, vaardigheden en attitudes die beginnende leerkrachten moeten bezitten.

In de specifieke lerarenopleiding krijgen beginnende leerkrachten veel praktijkervaring. Dat moet beginnende leerkrachten nog beter voorbereiden op een loopbaan in het onderwijs. 

De trajecten

De opleiding duurt doorgaans twee jaar. Cursisten die niet over een diploma secundair onderwijs beschikken, kunnen het diploma van leraar in 2,5 jaar behalen.

De lessen vinden plaats elke zaterdagvoormiddag en één avond in de week op de campus Fortstraat 47 te Oudenaarde.

Bij de start van je opleiding stellen we je een modeltraject voor. Maar dat mag geen beletsel zijn voor cursisten die zelf hun leerroute willen uitstippelen.

Sommige eenheden van de module didactische competentie kunnen alleen in een bepaalde volgorde gevolgd worden. Zo kan "Vakdidactische oefeningen 2" slechts gevolgd worden als de eenheden "Algemene Didactiek" en "Vakdidactische oefeningen 1"  zijn afgewerkt. En op zijn beurt kan Vakdidactische stage pas aangevat worden als de eenheid "Vakdidactische oefeningen 2" succesvol is afgerond. Deze volgorde staat beschreven in het centrumreglement dat u hier vindt. Voor een aangepast traject neem je contact op met de opleidingscoördinator (slo@hetcvo.be) .

 

Drie praktijkvormen

De specifieke lerarenopleiding wil de leerkracht in spe goed voorbereiden op de praktijk. Er zijn drie oefenmogelijkheden voorzien.

 • Ten eerste is er de opleidingspraktijk die ingebed is in de opleiding bv. een les geven aan je medecursisten, experimenteren met een nieuwe werkvorm… Met name in "Vakdidactische oefeningen 1" en "Vakdidactische oefeningen 2" is het praktijkgehalte heel hoog.

 

 • De preservicetraining en hoofdstage gebeuren buiten het opleidingscentrum. Voorafgaand aan de hoofdstage vervul je op een school reeds een aantal observatie- en praktijkopdrachten. De hoofdstage kan je uitvoeren in een onderwijsinstelling van jouw keuze en bestaat uit 5 luister- of observatielessen, een onderzoeksopdracht en 20 doelessen.

 

 • De inservicetraining of LIO-baan is er voor leerkrachten die nog geen diploma van leraar hebben maar wèl een job in het onderwijs. We noemen dit de LIO-baan (leerkracht in opleiding). Als LIO kan je de opleidings- en preservicepraktijk integreren in je onderwijspraktijk. In dat geval vervul je het grootste gedeelte van het praktijkluik van je opleiding tijdens je opdracht in je school waar je tewerkgesteld bent. Om als LIO in aanmerking te komen moet je minstens een  lesopdracht van 10 uur per week als leraar voor een volledig schooljaar hebben. De LIO wordt zowel door de school van tewerkstelling als door het opleidingsinstituut begeleid en geëvalueerd.

 

Vrijstellingen op basis van EVK - EVC

Je kan je opleiding versnellen via erkenning van eerder verworven kwalificaties (EVK) en eerder verworven competenties (EVC). Met de juiste kwalificaties en competenties kan je vrijstellingen bekomen.

Een eerder verworven kwalificatie (EVK) is elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject met goed gevolg werd doorlopen. Je moet dus een examen hebben afgelegd dat resulteerde in een formeel attest.

Een eerder verworven competentie (EVC) is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd. Zo kan je relevante beroepservaring inbrengen om een vrijstelling aan te vragen.

Vrijstellingen op basis van EVK of EVC verkrijg je niet zomaar. Bij een EVK-procedure worden je behaalde kwalificaties vergeleken met de inhoud van de specifieke lerarenopleiding. Bij een EVC-procedure worden je eventuele eerder verworven competenties aan een onderzoek onderworpen.

>> Download hier de vrijstellingaanvraag

 

Welke vakken mag ik onderwijzen?

Via www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen kan je de bekwaamheidsbewijzen raadplegen die nodig zijn om een ambt in het secundair onderwijs uit te oefenen. Ook kan je te weten komen welke weddenschaal aan elk ambt verbonden is. Je kan zoeken in twee richtingen:

 • van vak naar diploma: je gaat na welke diploma’s vereist zijn om een bepaald vak te onderwijzen
 • van diploma naar vak: je gaat na welke vakken je mag onderwijzen volgens je behaald diploma.

Tijdens de opleiding wordt op deze materie uitvoerig ingegaan.

 

Vanaf 1 september 2019 treden een aantal belangrijke wijzigingen in voege met betrekking tot de lerarenopleiding.

Toekomstige structuur van de lerarenopleidingen vanaf 1 september 2019! 

Vanaf 1 september 2019 verliezen de CVO’s onderwijsbevoegdheid voor de lerarenopleiding en bieden enkel hogescholen en universiteiten en school of Arts een opleiding tot leraar aan.

De structuur van de toekomstige lerarenopleidingen zal er dan zo uitzien:

Hogescholen

 • Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs
 • Educatieve bacheloropleiding voor kleuteronderwijs
 • Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs
 • Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs + verkort traject

 

Universiteiten

 • Educatieve masteropleiding voor secundair onderwijs + verkort traject

 

School of Arts

 • Educatieve masteropleiding voor kunstvakken

 

 

Om uitvoering te geven aan deze decreetwijziging heeft CVO De Vlaamse Ardennen een intentieakkoord afgesloten met enerzijds Howest en anderzijds met UGent. Met beide instellingen werd afgesproken dat het onderwijsaanbod behouden blijft op dezelfde lesplaats als voorheen (Fortstraat 47 te Oudenaarde). Dit betekent concreet dat vanaf 1 september 2019 cursisten met een diploma secundair onderwijs of bachelordiploma de overeenstemmende lerarenopleiding zullen kunnen volgen bij Howest in Oudenaarde. De cursisten met een masterdiploma zullen de verkorte educatieve masteropleiding kunnen volgen via Ugent, eveneens in de vestigingsplaats in Oudenaarde. Deze inkanteling brengt ook een aantal inhoudelijke veranderingen mee. Zo zal mogelijks het aanbod en de inhoud van de vernieuwde lerarenopleidingen gedeeltelijk wijzigen. Beide instellingen, Howest en UGent zijn momenteel druk bezig de programma’s op te maken ten einde tegen 1 september 2019 hiermee succesvol van start te kunnen gaan.

Overgangsperiode tot 2021!

Cursisten die bij de start van het academiejaar 2019-2020 minstens 15 studiepunten van de SLO verworven hebben, hebben het recht hun opleiding nog af te werken, tot en met het academiejaar 2020-2021. Zij kunnen dus nog afstuderen in de huidige vorm van de opleiding (SLO). De opleiding in afbouw zal door de universiteit (masters) of de hogeschool (HSO-cursisten en bachelors) georganiseerd worden.

Wie op 1 september 2019 minder dan 15 studiepunten succesvol afgewerkt heeft, kan via een omvormingstraject vrijstellingen aanvragen en zal afstuderen in de vernieuwde lerarenopleidingen aan de Howest (HSO-cursisten en bachelors) of UGent (masters).» meer info over deze opleiding

Je bent definitief ingeschreven als je het inschrijvingsformulier ondertekend hebt en het inschrijvingsgeld hebt betaald. Dat is vastgelegd op 1,50 euro per lesuur. Stel dat je het eerste semester de vakken Onderwijspsychologie (80 lestijden) en Onderwijs en maatschappij (40 lestijden) volgt. In dat geval betaal je 1,50 euro x 120 lestijden of 180 euro.

Sommige cursisten zijn volledig of gedeeltelijk vrijgesteld van inschrijvingsgeld. Meer daarover lees je op www.ond.vlaanderen.be.

Werknemers kunnen in bepaalde gevallen opleidingscheques aanvragen, voor meer info klik hier.

Bij inschrijving breng je mee:

 • een kopie van je diploma
 • je identiteitskaart.

Je kan de De SLO volgen indien je reeds een (vak)inhoudelijke opleiding en/of de nodige beroepservaring verworven hebt. Op basis van jouw diploma(’’s) al dan niet aangevuld met je beroepservaring zal bepaald worden welke vakken je kan onderwijzen.
Cursisten die geen diploma secundair onderwijs op zak hebben, dienen eerst een brugprogramma af te werken.

Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
Share
Share